Thage

Internt varumärkesbyggande

Centralt för varumärkesbyggande är den externa kommunikationen för att öka kännedomen om ett företags särart och kärnkompetenser. Lika viktigt är att samla den egna organisationen. Man kan säga att den externa kommunikationen ska skapa de rätta förväntningarna och den interna kommunikationen ska skapa de rätta förutsättningarna. Allt havererar om inte medarbetarna engageras i varumärkesarbetet.

Byggföretaget Thage genomförde en fusion med tre bolag, plötsligt var man en stor byggare i miljardklassen. Nu var det viktigt att ta ut riktningen för det nya varumärket, positionera det. Men också att få medarbetarna med på noterna – att bli en del av varumärket och förstå sin roll i ett större sammanhang. Thages implementeringsarbete utformades i workshop-form, där den ca 350 personer starka organisationen delades upp i hanterbara grupper om ca tjugo anställda. Under workshopen presenterades den omfattande kartläggningen av kunderna, liksom de kärnvärden som definierats. Medarbetarna fick sedan själva diskutera i smågrupper hur de kunde se varumärkesvärdena genomsyra det dagliga arbetet. Och hur de själva skulle kunna bli bättre på att leverera efter varumärket.

Ett coachande förhållningssätt är viktigt och det framkom snart motkrav från personalen för vad som borde göras för att kunna gå hela vägen. Dessa samlades upp på gula post-itlappar under gruppövningarna. Ledningen tog önskemålen på allvar vilket utmynnade i en plan för att genomföra förbättringar. Några utvalda anställda blev projektledare för genomförandet. Varje förbättringsprojekt lanserades med en intern kommunikationsaktivitet. Efter ett år hade samtliga projekt genomförts. Detta ledde till en komplett intern uppbackning av den nya varumärkesstrategin.

Magic Move utarbetade planen för implementeringen och ledde alla workshops. Vi sammanställde en förteckning över inkomna kommentarer efteråt och föreslog vilka åtgärder som borde vidtas. Vi hjälpte Thage därefter att genomföra förbättringsprojekten och utformade den interna kommunikationen.

Läs mer om Thages varumärkesprojekt här
Läs mer om Thages interna lansering här

❮ Tillbaka