Varumärkesutveckling

All kommunikation påverkar ditt varumärkes utveckling. Genom att definiera ett fokus för ditt varumärke, som upplevs som relevant och särskiljande för målgruppen, kan du kraftsamla och arbeta konsekvent med din kommunikation. Läs mer om det grundläggande arbetet för att utveckla ditt varumärke långsiktigt.

Undersökningar

Varumärken är kraftfulla verktyg för att knyta kontakter och bygga långsiktiga relationer. Ju bättre du är på att erbjuda ett värde som motsvarar kundernas behov desto starkare relationer. Att undersöka vad kunderna värdesätter hjälper er att paketera ert erbjudande och definiera ett särskiljande varumärke. Att ta välgrundade beslut för er utveckling skapar trygghet i varumärkesarbetet.

Magic Move arbetar med olika typer av undersökningar beroende på hur vi tillsammans definierar uppgiften. I egen regi utför vi t ex djupintervjuer, fokusgrupper, tester och kvantitativa surveys.

Varumärkestest

För att öka förståelsen om ditt varumärke och varför det har en uppgift att fylla på marknaden, kan varumärkespersonligheten vara en faktor att studera på djupet. Eftersom våra köpbeslut i högre grad baseras på emotionella än rationella grunder, är det viktigt att förstå vem vi är i kundens ögon. Med en varumärkespersonlighet med alla dess egenskaper fastlagda blir det enklare att bygga storyn om ditt varumärke. Och med en levande story kan vi skapa kommunikation som berör på ett djupare plan hos målgruppen.

Magic Moves varumärkestest är ett arketypbaserat webtest, där målgruppen besvarar 96 påståenden om ditt varumärke. Resultatet pekar ut en eller flera arketyper av de 12 vanligaste som vi kompletterar med en utförlig dokumentation om särpräglade personlighetsdrag och egenskaper. Läs mer >

Positionering

I en hård konkurrens är varumärket ett viktigt verktyg för att attrahera och bygga långsiktiga kundrelationer. För att kunna ta långsiktiga beslut för ditt varumärke är det grundläggande att förstå vad som särskiljer det från konkurrenterna. Genom att arbeta konsekvent med ditt varumärke kommer det med tiden att upplevas som unikt av målgruppen. Även ur ett SEO-perspektiv vinner du fördelar eftersom förtroendet ökar för de lösningar som Google kvalificerar, om varumärket bakom anses tillförlitligt på området.

En bra positionering utgår från den definierade målgruppens behov. I stället för att försöka säga något vackert som tilltalar det stora flertalet, är det ofta bättre att rikta sig mot en tydlig definierad målgrupp och försöka bli bäst för dem. Ett positioneringsarbete innebär ofta att söka sig bortom de fysiska och emotionella produktfördelarna. Immateriella fördelar bygger starka varumärken – men bara om de innebär kundnytta. Därför är det undersökande arbetet mycket viktigt, där en serie djupintervjuer med kunder, dem du har en relation med, kan vara en bra undersökningsmetod. Utifrån undersökningsresultatet kan vi sedan definiera en värdeposition som differentierar ditt varumärke från andra.

Magic Move har lång erfarenhet av varumärkespositionering och har arbetat med många olika typer av produkter och verksamheter. Vi har en effektiv metod och några smarta verktyg som pedagogiskt ökar förståelsen, och hjälper oss att ta de viktiga besluten för ditt varumärke.

Varumärkesplattform

Varumärkesutveckling är ett långsiktigt arbete och därför behövs riktlinjer för att kunna arbeta konsekvent över tiden. Du behöver med andra ord en välgrundad varumärkesplattform som ledningsverktyg för arbetet. Plattformen innehåller de beslut och riktlinjer som är framtagna bland annat på basis av kund- och marknadsinfo. En varumärkesplattform måste till exempel innehålla en varumärkesposition som definierar hur vi är särskiljande, ett varumärkeslöfte som uttrycker den kundnytta vi vill erbjuda och därför ska bygga kommunikationen på, liksom kärnvärden som är de grundegenskaper som kännetecknar varumärket.

Magic Move har lång erfarenhet av plattformsarbete och att vara projektledare för arbetsprocessen. Tillsammans lägger vi upp processen med dig och genomför interna workshops, externa undersökningar, och samlar in övrig marknads- och omvärldsinformation. Vi genomför löpande avstämningar med dig och ledningen och presenterar analyser och slutsatser. Plattformen levereras slutligen i en kortfattad sammanfattning enligt överenskommelse.

Kommunikationsplattform

En kommunikationsplattform är konkreta riktlinjer för hur kommunikationen ska läggas upp. Plattformen kan läggas upp som en direkt förlängning till varumärkesplattformen eller vara mer anpassad för en produkt, en kategori eller ett verksamhetsområde. Kommunikationsplattformen presenterar vad vi ska åstadkomma på kort och lång sikt, en beskrivning av målgruppen och vilka behov vi ska tillmötesgå, och med vilka budskap vi ska kommunicera.

I en kommunikationsplattform som är en förlängning av varumärkesplattformen bör man lägga stor vikt vid att gestalta varumärket och utveckla ett koncept. Det är ett strategiskt moment för att skapa ett eget uttryck, men också en paketering av budskap och löfte på ett för målgruppen nytt och attraktivt sätt. Vi kompletterar plattformen med moodboards eller en serie visualiseringar och skisser.

En kommunikationsplattform kan vid behov också vara kompletterad med konkreta kommunikationsåtgärder för att uppnå viktiga definierade mål. Planen får då som helhet mer formen av en strategi. Vi definierar här kundresans olika delar och utvecklar de kommunikationsaktiviteter som attraherar och skapar tillflöde av nya prospects, för att effektivisera relationsbyggandet på ditt företag.

Magic Move hjälper dig med kommunikationsplattformar på alla nivåer. Vi utvecklar kompletterande strategier och kampanjer som stöd för din marknadsföring – både med traditionella medier och med Inbound Marketing.

Namngivning

Namngivning är ett viktigt moment för att utveckla ett varumärke, men kan samtidigt vara svårt. När väl namnet är lanserat finns inga möjligheter att backa. Det är bättre att arbeta grundligt och strategiskt än att låta för mycket styras av tycke och smak. Med ett bra namn ger vi rätt signaler till marknaden och får en enklare väg att utveckla varumärket och uppnå ökad kännedom.

Magic Move kan hjälpa dig med ditt namngivningsprojekt, vi har bra erfarenhet och ett metodiskt tillvägagångssätt. Vi har erfarenhet av namngivning av företag, produkter och koncept.

Logotyp

Med en bra logotyp får varumärket ett särskiljande grafiskt kännetecken, det mest centrala i sin visuella identitet. Valet av logotyp är viktigt eftersom den ska gälla för många år framöver. Därför behöver designarbetet utgå ifrån ett grundligt förarbete.

Magic Move har arbetat mycket med logotyper och ser arbetet som en mycket viktig del inom varumärkesutveckling. Vi har ett metodiskt tillvägagångssätt och ett stort designkunnande.

Grafisk manual

De grafiska riktlinjerna bör dokumenteras i en grafisk manual så att besluten efterlevs och kan spridas inom företaget. Innehållet kan var mer eller mindre omfattande, och läggs upp för att passa det enskilda företaget. Det är viktigt med förklarande texter så att inga oklarheter råder om vad som gäller – gärna med konkreta exempel. Samtidigt bör det finnas exempel på tillämpningar som inte är godkända.

Varumärkeshandbok

En framtagen varumärkesplattform är ofta lätt att följa för de medarbetare som deltagit processen. För att förmedla innehållet vidare i organisationen behövs en varumärkeshandbok. En visionärt skriven text som presenterar varumärket som del i företagets utveckling, men också entusiasmerar och förklarar företagets förväntningar på den anställde. Dock är en tryckt skrift eller pdf inte tillräckligt för att engagera medarbetarna fullt ut. En varumärkeshandbok bör ingå som del i ett mer omfattande implementeringsarbete där hela organisationen engageras.

Intern implementering

Magic Move hjälper dig att implementera varumärket i organisationen. Vi genomför workshops och kommunikationsaktiviteter som skapar förståelse och engagemang, och leder till att medarbetare levererar det rätta beteendet i kundsammanhang. Och bland kollegor.